O nás

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti. Úřad je podřízen Ministerstvu obrany.

Působnost Úřadu při plnění úkolů na úseku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti je stanovena zejména:

  • zákonem 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (ke stažení ve formátu pdf - 197 kB);
  • vyhláškou Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádosti, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
  • usnesením vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek;
  • mezinárodními smlouvami , kterými je Česká republika vázána;
  • Statutem Úřadu pro  obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, schváleným ministrem obrany dne 29. září 2001.

Úřad stanovuje koncepci, strategické cíle, tvorbu a řízení obranné standardizace, katalogizace
a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Na jednotlivých úsecích činnosti je orgánem pro tvorbu a realizaci standardizační politiky, pro řízení jednotného systému katalogizace a pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), obdobnými úřady
nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

Z pověření Ministerstva obrany vypracovává Úřad koncepce, zásady, postupy a návrhy, upravující jednotlivé oblasti činnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, do podmínek resortu Ministerstva obrany.

Úřad zastupuje Českou republiku v příslušných orgánech NATO, v příslušných mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly, vyplývající pro Českou republiku z jednání těchto orgánů
a organizací.

Z hlediska odborného zaměření se Úřad podílí na činnosti Rady kvality České republiky a Rady pro akreditaci. Dále se podílí na činnosti Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému kvality a Technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří, které jsou poradními orgány Českého institutu pro akreditaci. Úřad se podílí také na činnosti Národního informačního střediska podpory kvality.

Ředitel Úř OSK SOJ nabízí volné systematizované místo pro občanského zaměstnance

Publikováno: 20.9.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ředitel Úř OSK SOJ nabízí volné systematizované místo pro občanského zaměstnance Administrativní a spisový pracovník - 7. platová třída, místo výkonu práce Praha (MO-A)Požadavky: ...

Výběrová řízení na obsazení služebních míst

Publikováno: 12.9.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 12. září 2016 ...

Kurz Obranná standardizace

Kurz Obranná standardizace

Publikováno: 10.5.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 25. – 29. dubna 2016 se konal na UO Brno kurz „Obranná standardizace“, jehož odborným garantem je Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ. Kurzu se zúčastnilo celkem 13 posluchačů z rezortu MO.

Kurz nových zástupců ČR ve WG NATO

Publikováno: 25.2.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 25. února 2016 se v prostorách Úř OSK SOJ konal kurz nových zástupců ČR v pracovních skupinách NATO se zaměřením na jejich činnost v oblasti obranné standardizace. Kurzu se zúčastnilo 13 posluchačů z rezortu MO a AČR.

Nahoru